Методичні рекомендації щодо підготовки до ЗНО та ДПА в 2014-2015 навчальному роціМетодичні рекомендації щодо підготовки до ЗНО з фізики

Методист ММК Петрова Л.М.

Згідно з календарним планом ЗНО - 2015 тестування з фізики відбудеться 22 червня 2015 року.

Мета та завдання вивчення фізики в загальноосвітніх навчальних закладах визначені Державним стандартом базової і повної середньої освіти та навчальними програмами з фізики і передбачають:

- формування в учнів наукового світогляду, уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу; розвиток в учнів наукових знань та вмінь, необхідних і достатніх для розуміння явищ і процесів, що відбуваються у природі, техніці, побуті, та для продовження освіти в галузі природничих наук і техніки;

- оволодіння учнями науковим стилем мислення і методами пізнання природи, мовою фізики та вмінням користуватися нею для аналізу інформації;

- формування в учнів уміння планувати та визначати умови, необхідні для проведення дослідження; уміння використовувати вимірювальні прилади та обладнання, проводити експерименти, систематизувати результати спостережень явищ природи і техніки, робити узагальнення й оцінювати їх вірогідність та межі застосування;

- розвиток в учнів логічного мислення, уміння користуватися методами індукції й дедукції, аналізу та синтезу, робити висновки та узагальнення;

- формування екологічної культури учнів, уміння гармонійно взаємодіяти з природою і безпечно жити у високотехнологічному суспільстві, усвідомлення ціннісних орієнтацій щодо ролі і значення наукового знання в суспільному розвитку.

Метою зовнішнього незалежного оцінювання з фізики є визначення умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання:

- застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики середньої загальноосвітньої школи;

- встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;

- визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;

- використовувати теоретичні знання для розв’язування задач різного типу (якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо);

- скласти план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;

- пояснити принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;

- аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;

- правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

Матеріал програми зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на п’ять тематичних блоків:

Ø «Механіка»

Ø «Молекулярна фізика і термодинаміка»

Ø «Електродинаміка»

Ø «Коливання і хвилі. Оптика»

Ø «Елементи теорії відносності. Квантова фізика»

Кожен блок розподілено за розділами і темами.

Розподіл завдань тесту за тематичними блоками та складністю ЗНО

Структура тесту та оцінювання завдань з ФІЗИКИ для зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року.

Тест містить 34 завдання. Тестування з фізики триватиме 180 хвилин.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання всіх завдань тесту – 54.

Характеристика тестових завдань

з ФІЗИКИ для зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року

Тест включає завдання трьох форм:

І - завдання з вибором однієї правильної відповіді;

ІІ - завдання на встановлення відповідності (логічні пари);

ІІІ - завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний. За виконання завдання можна отримати 0 або 1 бал. Завдання вважається виконаним правильно, якщо обрано та позначено у бланку А правильний варіант відповіді.

Приклади тестових завдань різної форми

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Відомо, що трансформатор під навантаженням гуде. Причиною виникнення звуку є:

А - зміна довжини дроту при нагріванні;

Б - коливання витків обмоток унаслідок магнітної взаємодії;

В - розширення повітря при нагріванні;

Г - коливання пластинок осердя при перемагнічуванні;

ІІ. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). Під час виконання завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами, й утворити логічні пари між прізвищами вчених, фізичними величинами, назвами формул, пристроїв, названими та розміщеними в одній колонці, з науковим доробком вчених, формулами, визначеннями, твердженнями, характеристиками тощо, названими і розміщеними в іншій колонці. За кожну правильно позначену логічну пару можна отримати 1 бал. Максимальна кількість балів за правильно виконане завдання становить 4 бали.

Приклади тестових завдань різної форми

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Установіть відповідність між назвами приладів для реєстрації радіоактивного випромінювання та фізичними процесами, на яких ґрунтується робота цих приладів:

1.лічильник Гейгера – Мюллера; А випромінювання квантів світла люмінофором, на який потрапляють частинки;

2. бульбашкова камера; Б іонізація молекул фотоемульсії;

3. камера Вільсона; В газовий розряд, що виник унаслідок іонізації молекул газу;

4.фотоемульсійний лічильник. Г утворення центрів конденсації пари за рахунок іонізації молекул газу; Д іонізація молекул рідини.

ІІІ. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

У результаті виконання завдання потрібно вписати отриманий числовий результат у бланк відповідей відповідно до вимог його заповнення. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. До бланка відповідей вписується лише числова відповідь тієї розмірності, яку вказано в умові завдання. За виконання кожного такого завдання можна отримати 0 або 2 бали.

Приклади тестових завдань різної форми

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Два хлопці розтягують гумовий джгут у протилежні боки, прикріпивши до його кінців динамометри. Визначте (у ньютонах) силу пружності, що виникає в джгуті, коли обидва динамометри показують 10 Н.

Відповідь: ________

Розподіл завдань за формами та тематичними блоками

- Звертаємо увагу, що використання калькуляторів під час тестування з фізики заборонено!

- Додаткові матеріали та обладнання не використовуються.

Поради учням для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

- Ознайомтеся з офіційними документами та матеріалами, що описують процедуру тестування з фізики.

- Увага! Найповнішу збірку документів і матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання ви знайдете на сайті

- Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО - www.testportal.gov.ua).

- Ознайомтесь з програмовими вимогами зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, вимогами до освітньої підготовки учнів з фізики, з формами тестових завдань ЗНО з фізики.

- Доберіть навчальну літературу для підготовки до зовнішнього оцінювання: «Зовнішнє оцінювання з фізики», шкільні підручники, посібники, довідники, збірки тестових завдань з фізики. Обережно ставтесь до тестів, придбаних на книжкових ринках, у магазинах. Інколи такі збірники готуються не фахівцями, у них публікуються неякісні завдання, допущені фактологічні помилки.

- Ми радимо Вам користуватись лише виданнями, що рекомендовані до друку Міністерством освіти і науки України, Інститутом педагогіки АПН України, Українським центром оцінювання якості освіти.

- Повторюйте навчальний матеріал, систематизуйте його. Повторюйте алгоритми, правила-орієнтири розв’язання задач певних типів. Звертайте увагу на опорні твердження, які Ви одержали як результат розв’язання деяких базисних задач.

- На основі обсягу матеріалу для повторення визначте приблизний час підготовки кожної теми Програмових вимог (у годинах). Додайте до нього резерв часу (орієнтовно 1 год. на кожну тему) та розпишіть отриману суму по днях і місяцях так, щоб завершити підготовку до дати незалежного зовнішнього оцінювання з фізики. Дотримуйтесь виробленого плану підготовки.

- Тренуйтеся працювати із завданнями у тестовій формі. Не залишайте не виконаними завдання, що викликають труднощі. Намагайтеся з’ясувати причини ваших помилок.

- Візьміть участь у пробному тестуванні.

- Цікавтесь матеріалами тестування на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Рекомендації в допомогу учневі щодо тактики виконання тестів

Для того, щоб Ви могли впевнено впоратися з тестом у напруженій екзаменаційній обстановці пропонуємо деякі найбільш прямі й універсальні рецепти із приводу тактики їхнього виконання.

Тренуйтеся!Перед офіційним тестуванням варто виконувати якнайбільше тестів – просто заради тренування. Це дає можливість познайомитись з типовими конструкціями тестових завдань, а також отримати досвід самоспостереження й оптимальної саморегуляції під час тестування.

Поспішайте! Тренуйтеся із секундоміром у руках. Засікайте час виконання тестів, обмежуйте його.

Пропускайте! Треба навчитися пропускати важкі або незрозумілі завдання. Пам’ятайте: у тесті завжди знайдуться такі, з якими Ви обов’язково впораєтеся. Просто нерозумно недобрати балів тільки тому, що Ви не дійшли до «своїх» завдань, а «застрягли» на тих, навчальний матеріал яких невідомий. Звичайно, така тактика може принести успіх далеко не завжди. Якщо тест побудований за принципом «сходів» і починається з легких питань, то не варто пропускати всі перші завдання.

Виключайте! Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати відразу правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які явно не підходять.

Думайте тільки про поточне завдання!Коли Ви бачите нове завдання, забувайте все, що було в попередньому. Думайте тільки про те, що кожне нове завдання – це шанс набрати бали.

Читайте завдання до кінця! Поспіх не повинен приводити до того, що Ви будете намагатися зрозуміти умови завдання за «першими словами» і добудовувати кінцівку у власній уяві. Це вірний спосіб зробити прикрі помилки в питаннях.

Не засмучуйтеся! Навіть якщо Вам здається, що Ви допустили занадто багато помилок і просто завалили тест, пам’ятайте, що дуже часто таке відчуття є помилковим: при порівнянні Ваших результатів з іншими може з’ясуватися, що інші допустили ще більше помилок. У підсумку Ви одержите якщо не найвищий тестовий бал, то цілком пристойний.

Заплануйте два кола! Сплануйте час виконання тесту таким чином, щоб пройти всі завдання «по першому колу». Тоді Ви зможете повернутися до складних завдань, які Вам спочатку довелося пропустити.

Предметна підготовка

Зміст фізичної освіти відповідно до Державного стандарту реалізований у навчальних програмах. Державні вимоги до рівня знань учнів визначають уявлення, знання й уміння, які вони мають опанувати в процесі навчання і володіння якими має бути виявлено під час зовнішнього оцінювання. Таким чином виявляється рівень реалізації окремих завдань навчання фізики, а саме:

- сформованість у учнів системи фізичного знання і розвиток здатності застосовувати набуті знання у практиці;

- оволодіння учнями науковим стилем мислення, методологією природничо-наукового пізнання та застосування їх для пояснення різних фізичних явищ та процесів;

- сформованість у учнів загальних методів та алгоритмів розв’язування фізичних задач різними методами;

- розвиток у учнів експериментальних умінь (вимірювання, обробка та інтерпретація одержаних результатів).

Необхідно звернути увагу на розуміння учнями того, що при вимірюванні фізичних величин їх істинне значення отримати неможливо через певну низку обставин, тому особливої уваги потребують знання правил роботи з наближеними числами, урахування похибок вимірювань та обчислень і правила оформлення результатів роботи.

Оскільки під час тестування заборонено користуватися оргтехнікою (калькулятори, таблиці), необхідно звернути увагу на культуру обчислень, особливо раціонального рахування. Традиційно складними вважаються задачі на використання законів збереження, особливо урахування умов їх застосування, задачі, розв’язок яких пов'язаний із раціональним вибором системи відліку, якісні та графічні задачі. Говорячи про графічні задачі, слід відзначити одну розповсюджену помилку – змішування процесу і графічної залежності його параметрів (характерний приклад: автомобіль рухається прямою горизонтальною дорогою, а залежність його координати від часу може бути параболою, залежність швидкості від часу – пряма, але не паралельна осі абсцис; пружинний маятник рухається по прямій, а залежність від часу характеристик його руху описують періодичні функції синуса і косинуса).

Необхідно звертати увагу учнів на смисл математики, що застосовується. Наприклад, при описанні коливань маятника ми говоримо, що при проходженні положення рівноваги зміщення (координата) мінімальне і дорівнює 0, а при відхиленнях праворуч і ліворуч воно збільшується й є найбільшим у крайніх точках. Дуже часто у фізиці «+» і «-» використовують тільки для того, щоб відрізняти рух «ліворуч» та «праворуч», «уперед» і «назад», «униз» та «вгору». Тому і напрям координатних осей у фізиці обирають, виходячи з міркувань зручності, а в математиці ці напрями фіксовані.

При розв’язанні графічних задач важливими є вміння розпізнавання графіка, який описує певні процеси, зчитування з нього даних для розрахунків, уміння подати результати у вигляді графіка, порівнювати параметри процесів за графіками.

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до ЗНО

1 Динамічно вивчати програмовий матеріал з фізики, що передбачає розвивальну мету.

2.Актуалізувати знання з вивченого матеріалу.

3. Ознайомлювати учнів з програмовими вимогами ЗНО з фізики.

4.Демонструвати випускникам всі форми тестових завдань.

5.Застосовувати тестування в навчальному процесі. Проводити, по можливості, домашні самостійні, контрольні роботи із використанням тестів. Це сприятиме виробленню в учнів навиків роботи з тестовими завданнями. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, але й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час зовнішнього оцінювання. Слід знайомити учнів з алгоритмами виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.

6.Звертати увагу учнів на формальну сторону заповнення бланків. Зокрема, позначення правильної відповіді закритого завдання з вибором - хрестиком; охайне і чітке записування цифр відповіді закритого завдання з короткою відповіддю, згідно встановлених вимог. Знайомити з можливістю виправлення неправильних відповідей в бланку А, користуючись відповідними полями цього бланку (без гумки чи коректора).

7.Звертати увагу на тестовий зошит, який є в «Інформаційних матеріалах» УЦОЯО 2007, 2008,2009,2010,2011,2012,2013років.

8.Звертати увагу на те, щоб навчання у випускних класах не перетворилося на «натаскування» учнів на відповіді до тестів і таким чином не втратили основну ідею освіти – гармонійний розвиток дитини як особистості.

Рекомендуємо: Сайт Українського ЦОЯО:http://WWW.testportal.gov.ua/

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЗНО - ПСИХОЛОГІЧНІ ПОРАДИ

Методист ММК Хрустенко С.М.

Зовнішнє незалежне оцінювання має низку особливостей, які можуть викликати у випускників різні труднощі. Їхнє подолання має орієнтуватися на оволодіння учнями специфічними навичками, що визначаються особливостями процедури ЗНО.

• пізнавальні

• Недостатній об’єм знань, недостатній рівень сформованості навичок роботи з тестовими завданнями, нездатність оперувати системою навчальних понять предмета, змістом навчального матеріалу. Дані труднощі, насамперед, пов’язані з результативністю навчання у школі...

• особистісні

• Неадекватна самооцінка, темп діяльності, специфіка мислення, підвищений рівень тривоги, що призводить до дезорганізації діяльності, зниження концентрації уваги і працездатності.

• процесуальні

• Недостатнє знайомство із процедурою тестування.

Поняття «готовність до ЗНО» можливо розкрити через виділені структурні компоненти:

Компонент Показники готовності
Пізнавальний · висока мобільність; · високий рівень організації діяльності; · висока та стійка працездатність; · високий рівень концентрації уваги; · структурованість мислення; · сформованість внутрішнього плану дій .
Особистісний · наявність сформованого уявлення про ЗНО, адекватного дійсності; · адекватна самооцінка; · самостійність мислення та дії.
Процесуальний · знайомство з процедурою ЗНО (перегляд відеострічки, пробне тестування); · навички роботи з тестовими матеріалами; · уміння встановлювати контакти в незнайомій обстановці з · незнайомими людьми.

Психологічна підготовка до ЗНО має складатися з декількох компонентів

- Фронтальна підготовка учнів, що надає їм необхідну інформацію про правила й норми процедури ЗНО та спрямована на вироблення індивідуального стилю роботи.

- Вироблення індивідуальних стратегій підтримки для конкретних учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

- Залучення батьків: ознайомлення їх зі специфікою ЗНО.

Оскільки оцінка знань учнів за допомогою тестування не є повсякденним явищем в їхньому житті, тому складання досі невідомого ЗНО уявляється як щось страшне і в той же час неминуче. Для того, щоб знизити тривогу учнів з приводу самої процедури ЗНО, необхідно дати їм можливість ознайомитися з нею на власному досвіді.

Хочеться відмітити як позитивне в цьому навчальному році проходження випускниками процедури пробного зовнішнього незалежного тестування. Сподіваємося, що такий досвід допоможе учням ознайомитися з організаційними умовами проведення тестування, а також з’ясувати рівень своїх навчальних досягнень, і, як наслідок, уникнути зайвого хвилювання та зосередитися саме на виконанні тестових завдань.

Під час підготовки до ЗНО учням краще зосередитися на вивченні та повторенні навчального матеріалу. Для того, щоб ця діяльність була плідною, бажано правильно організовувати свій час та планувати роботу. Працювати краще «на свіжу голову», чітко визначаючи обсяг і зміст роботи. Доцільно структурувати матеріал за допомогою планів, схем, причому робити це в письмовому вигляді. При засвоєнні нової інформації важливо розуміти її, а не запам’ятовувати механічно. Не рекомендується вивчати новий матеріал безпосередньо перед іспитом, оскільки це може призвести до забування раніше засвоєного. Краще за два тижні до іспиту займатися повторенням та закріпленням пройденого матеріалу. Відповіді на найбільш складні питання бажано розгорнуто розказати комусь.

Обов’язково потрібно чергувати роботу й відпочинок. За два–три дні до тестування слід відпочити. Інакше може виникнути перевтомлення, яке зведе всі зусилля нанівець.

Готуючись до тестування, старшокласникам важливо відчувати допомогу з боку дорослих. Це може бути як підтримка інформаційного характеру стосовно питань проходження процедури ЗНО або опрацювання навчального матеріалу, так і психологічна настанова, переконання в тому, що за умови серйозної підготовки й виявлення ґрунтовних знань випускник може сподіватися на гарні результати. Така допомога має надаватися учням не лише батьками, а й педагогами, психологами. Під особливою увагою дорослих повинні залишатися тривожні, невпевнені в собі випускники. Бажано, щоб такі діти не отримували на свою адресу негативних оцінок, не піддавались критиці. Краще підбадьорювати їх, вселяти впевненість у власних силах.

Психологами навчальних закладів сплановано та проведено роботу з учнями щодо оволодіння останніми навичками саморегуляції в стресових ситуаціях, удосконалення навичок самоорганізації (уміння планувати діяльність, розподіляти робочий час, здійснювати аналіз та контроль за результатами діяльності). У разі необхідності психологи залучають учнів до участі в корекційно-розвиваючих заняттях, спрямованих на розвиток уміння концентрувати та розподіляти увагу, виділяти головне і другорядне, а також тренування пам’яті. Крім того, психологи надають допомогу учням у виробленні індивідуальної стратегії діяльності.

Батьки випускників мають можливість отримати рекомендації психолога Центру розвитку «ДИАЛОГ», як допомогти дитині успішно скласти ЗНО. Дізнатись про можливість можна тут.

Рекомендації випускникам

Необхідно організувати підготовку до тестування за планом (тижні, дні, години). Складаючи розклад на кожен день занять, чітко визначитися з тим, що саме сьогодні буде вивчатися, які розділи і теми. Психологи рекомендують починати із самої цікавої теми — це допоможе ввійти у робочу форму.

Рекомендується наступний графік занять: після години занять робити перерву на 10 хвилин. Після 2-3 годин роботи можна перепочити півгодини, перекусити, а потім позайматися ще 3-4 години і відпочити не менше 2 годин, включаючи обід і прогулянку.

Напередодні складання ЗНО учням необхідно добре виспатися та відпочити. Заздалегідь підготувати все необхідне для наступного дня: одяг, документи (паспорт, свідоцтво про народження, сертифікат, картку запрошення), 2 чорні гелеві ручки, а також годинник (якщо є). Виходячи з дому, впевнитися, чи всі необхідні речі ви взяли з собою. На пункт тестування прийти вчасно (можливо, навіть залишити собі додатковий час на непередбачувані обставини, як-то проблеми з транспортом).

Під час тестування дотримуватися правил поведінки, які передбачені процедурою ЗНО. У ході роботи з тестами слід бути максимально зосередженими: перш ніж виконувати завдання, уважно прочитати інструкцію, адже саме неуважність призводить до того, що дехто з учасників тестування не може проявити свої справжні знання. Бажано слідкувати за часом і раціонально розподіляти його.

У разі порушення процедури тестування учень може подати апеляцію, яка пишеться одразу після тестування, не виходячи з аудиторії. Апеляція щодо несправедливого, на думку випускника, оцінювання його знань подається після отримання сертифіката.

Рекомендації батькам

Напередодні тестування не треба підвищувати тривожність дитини — це може негативно позначитися на результаті тестування. Дитині завжди передається хвилювання батьків, і якщо дорослі у відповідальний момент можуть впоратися зі своїми емоціями, то дитина в силу вікових особливостей може емоційно «зірватися». Бажано підвищувати впевненість дітей у собі, частіше звалити, підбадьорювати, тому що чим більше дитина боїться невдачі, тим більше ймовірності допущення помилок.

Батькам необхідно слідкувати за самопочуттям дитини. Ніхто, крім батьків, не зможе вчасно помітити і запобігти погіршенню стану дитини, пов’язаного з перевтомою.

Під контролем повинен бути режим підготовки дитини: не допускати перевантажень, чергувати заняття з відпочинком. Для занять у дитини має бути зручне місце.

Батьки повинні забезпечити калорійне харчування дитини: під час інтенсивного розумового напруження необхідна поживна і різноманітна їжа і збалансований комплекс вітамінів. Такі продукти, як риба, сир, горіхи, курага і т.д. стимулюють роботу головного мозку.

Потрібна допомога дітям у розподіленні часу та тем по днях. Не має сенсу зазубрювати весь фактичний матеріал, достатньо переглянути ключові моменти і вловити зміст і логіку матеріалу. Дуже корисно робити короткі схематичні виписки і таблиці, впорядковуючи досліджуваний матеріал за планом. Якщо дитина не вміє, їй треба показати, як це робиться на практиці. Основні формули і визначення можна виписати на листочках і повісити над письмовим столом, над ліжком, в їдальні і т.д.

Заздалегідь під час тренування за тестовими завданнями треба привчати дитину орієнтуватися в часі та вміти його розподіляти. Тоді у дитини буде навичка уміння концентруватися впродовж усього тестування, що надасть їй спокою і зніме зайву тривожність. Напередодні іспиту необхідно забезпечити дитині повноцінний відпочинок.

Почніть підготовку до ЗНО сьогодні. Пройдіть пробне тестування рівня знань з потрібних предметів. Заявка на проходження тесту - тут.

Задовго до ЗНО

Спочатку підготуй місце для занять. Забери зі столі усі зайві предмети, зручно розклади свої зошити, підручники, ручки тощо;

Можна доповнити інтер’єр кімнати жовтим та фіолетовим кольорами, оскільки вони підвищують розумову активність. НЕ потрібно перефарбовувати стіни, а достатньо картини, занавіски, серветки, лампи, тощо. Також цікаво зауважити, що за твердженням вчених запах лимону у вашій кімнаті підвищує розумову працездатність на 20%.

Склади план своєї роботи. Перед тим визнач - Хто ти є? - сова чи жайворонок. Склади план занять на кожен день. Важливо чітко знати, що ти робиш і не говорити усім оточуючим: «Я займаюся чи готуюсь», а «Я вивчаю саме певний розділ, конкретний матеріал».

Починай із найважчого, але посильного. Легше і приємніше залишай на після обіду. Змінюй заняття із відпочинком. Психологи встановили, що оптимальна тривалість заняття 30-40 хв. Максимум уваги досягається після 10-15 хв. від початку роботи. Тривалість перерв у першій половині дня не повинна перевищувати 5-10 хв. У другій половині дня тривалість кожної наступної перерви збільшуйте на 5 хв. Не забувай у час відпочинку робити зарядку, займатися спортом, робити короткі прогулянки, допомагати батькам, тобто повністю відволікатися від навчання на короткий час.

Тренуйся щоденно робити тести. Роби це із секундоміром. Не потрібно заучувати напам’ять певні тексти, вчися робити короткі записи, нотатки, регулярно їх переглядай.

Регулярно повторюйте матеріал, бажано через 10 хвилин, після того, як ви вивчали новий матеріал, а згодом через добу. Кожне наступне повторення повинно бути коротшим попереднього.

Займайся самопереконанням. При всій свій простоті, це є дуже дієва зброя. Повторюй про себе. Я знаю багато, я спокійний, я впевнений, я розумний і т.д., я напишу добре тестування.

День перед здачею ЗНО.

Багато хто вважає, що щоб повністю підготуватися до іспитів бракує одного дня. Це невірно. Вже після обіду важливо припинити готуватися, здійснити прогулянку на свіжому повітрі, прийняти душ, підготувати одяг, документи, інші необхідні речі.

У день ЗНО – учням

· Будь сконцентрованим. Не звертай уваги на поведінку оточуючих. Для тебе повинен існувати лише текст завдань і годинник.

· Дій швидко, але не поспішай. Перед тим як дати остаточну відповідь, двічі прочитай завдання, переконайся, що ти правильно зрозумів, що від тебе вимагається.

· Спочатку берись за ті завдання, у правильності відповідей на які ти не сумніваєшся.

· Пропускай! Потрібно навчитися швидко пропускати важкі і незрозумілі завдання, щоб згодом до них повернутися.

· Читай завжди уважно завдання до кінця. Розуміти завдання з перших слів і добудовувати закінчення за допомогою власної уяви – це надійний шлях до помилок.

· Думай лише про поточне завдання. Коли ти бачиш нове завдання, забудь про попереднє.

· Якщо попереднє завдання тобі не під силу, забудь про цю проблему. Наступне завдання це шанс набрати додаткові бали.

· Використовуй методику виключення. Якщо не знаєш правильної відповіді , то можна розпізнати усі невірні відповіді в силу їхньої абсурдності.

· Заплануй два круги. Завжди перевіряй себе. Навіть якщо відповідь легка і однозначна на перший погляд.

· Вгадуй. Довірся власній інтуїції і вона разом із твоїм логічним мисленням допоможе тобі.

Більш детально дивитися ТУТ

Кiлькiсть переглядiв: 2647

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.